Prairie Lakes District

THREE STATES | TWO TIME ZONES | ONE DISTRICT

2019 Prairie Lakes District Assembly & Family Camp

August 5-11, 2019

Lake Geneva Christian Center - Alexandria, MN